Boknøtta 17. juni 
print Sun 17. Jun 12 00:29

No er barna hans pensjonistar, dei er også vel kjende for samfunnsgagnleg arbeid og stort engasjement.

Eg minnest han godt, den allsidige og arbeidsame professoren og diktaren. Ved eit høve heldt eg tale for han, då var eg ung og urøynd; han gamal og vis. Fram gjennom livet hadde han nok vorte heidra med andre, og meir velvalte ord, men han takka meg for godorda; høvisk som han var i all si ferd.

Far hans var salmediktar og mangt anna, verfaren hans professor i historie og mykje meir, «forfattaren vår» skreiv grundige biografiar om dei begge. Få, om nokon norsk familie har publisert så mykje i tre generasjonar på rad; mest sakprosa, men også skjønnlitteratur av høg kvalitet. Det skulle ikkje undre meg om vi kunne telje opp 100.000 sider!

Når ein mann har hatt fingrane sine borti så mykje, kan lett det eine «livsverket» skygge for det andre. Desto kjekkare er det i dag å trekkje fram lyrikaren, og boka vi skal fram til kom ut i 1948.

Tittelen peikar vestover, ikkje å undrast på. Under krigen heldt diktaren seg for det meste i USA. Fleire av dikta i denne samlinga handlar nett om tida hans der, mellom anna om New York og F.N., Virginia, prærien og Memphis – Tennessee.  Professoratet hans i Oslo kom også til å ha med Amerika å gjere.

Kven er diktaren?
Kva er tittelen på diktsamlinga hans frå 1948?

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 21. juni kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarar rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.