Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 13. januar

Han hadde i mange år brukt den særmerkte signaturen sin i lokalavisa på Vestlandet, utan at lesarane visste at det var den trivelege lokalpatrioten og kjende rikspolitikaren som skreiv desse versa og epistlane. I 1987 gav han så ut ei samling med vers på dialekt frå dei meiningsmetta og velforma tekstane som hadde stått på prent i bladet. Kona hans illustrerte boka med råkande teikningar, ho er no borte, men mannen er framleis aktiv i lokalavisa og tek gjerne del i ordskifta om smått og stort i bygda.

I føreordet skriv han: «Eg har valt eit skriftbilete som ikkje skal vera alt for framandt. Difor er konsonantar tekne med som ikkje vert uttala, i somme dialektord. Av omsyn til rytmen i versa er dessutan grammatiske former stundom forenkla. Dette skulle likevel ikkje skipla hovudintrykket av kor klangfull og språkleg innhaldsrik [.….]dialekten kan vera. Det eg prentar er meint som eit handslag til den kulturarven […..]målet representer i ei tid der språket både lokalt og nasjonalt er utsett for ein sterk og utvatnande påverknad. Desse 100 versa gjev seg ikkje ut for å vera noko anna enn hugskot, skjemt og uhøgtidelege kommentarar til årstider og hendingar i helg og vyrkja. Sant og seia har eg hatt moro av dette sjølv. Opplever lesarane det på same måten, er eg nøgd.»

Jarnbanemannen sat fire periodar i kommunestyret i heimbygda, og var også ordførar. På Stortinget vart det fast plass i fem periodar etter to periodar som vararepresentant. President i Odelstinget og statsråd for to ulike departement under to forskjellige statsministrar har han også på merittlista si.

Vi spør etter boktittelen frå 1987 og namnet på politikaren som skreiv boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no før torsdag 17. januar kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S010CB741-010CB860
Sun 13. Jan 13 11:36